Festival & Celebration

2019

Christmas Celebration

Employee Birthday

Company Anniversary

Employee Birthday

Diwali Celebration

Navratri Celebration

Ganesh Utsav

Friendship Day

Independence Day

Valentines Day

Uttarayan Celebration

2018

Diwali Celebration

Holi Celebration

Uttarayan Celebration

Valentines Day

Christmas Celebration

2017

Diwali Celebration

Ganesh Utsav

Holi Celebration

Independance Day

Valentines Day

2016

Diwali Celebration

Christmas Celebration

Ganesh Utsav

Navratri Celebration

Valentines Day